Organització

La Fundació CorAvant està composta per un Patronat i un equip tècnic i de gestió format per professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

El Patronat de la Fundació CorAvant

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

El Patronat és l’òrgan que s’encarrega de:

  • Representar la Fundació dins i fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció.
  • Formular i aprovar els documents de la Llei de Fundacions.
  • Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres.
  • Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
  • Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas.
  • Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat.
  • Vetllar perquè s’acompleixin les finalitats fundacionals, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
  • Acordar un reglament de règim intern.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze Patrons/es, d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

Organigrama-coravant-2017

President: Jose Vas Paniagua

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació al president.

Contactar amb el president de CorAvant

Secretari: Joaquim Jornet Porta

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contactar amb el secretari de CorAvant

Per a més informació, consulteu el Títol IV: El Patronat i el Comitè de Direcció i altres òrgans de la Fundació, dels Estatuts de la Fundació CorAvant.

Equip tècnic i de gestió

La gestió i administració de la Fundació CorAvant es duu a terme a partir d’un conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC).