Organització

La Fundació CorAvant està composta per un Patronat i un equip tècnic i de gestió format per professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

La Fundació CorAvant

Organigrama Coravant_2017La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze Patrons/es, d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

President

Jose Vas Paniagua

Jose Vas Paniagua
Jubilat.
Patró.
Fundador i president de la Fundació CorAvant des de la seva creació (juny 2008).
Pare d’un noi amb cardiopatia congènita.

Crec que puc aportar la visió i l’experiència de la família amb fills i filles que han passat a ser adults amb cardiopatia congènita.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació al president.

Contacta amb Jose Vas

Secretari

Joaquim Jornet

 

 

 

 

 


Joaquim Jornet Porta
Advocat.
No patró.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contacta amb Joaquim Jornet

Vocals

Fèlix Castillo

 

 

 

 

 


Fèlix Castillo López
Psicòleg.
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

Les organitzacions socials i el món de la salut sempre m’han despertat interès i ja fa anys que estic vinculat en la vessant psicosocial de les cardiopaties congènites.


Neus Clofent Vilaplana

 

 

 

 

 

 

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.

M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties.


Jaume Comas Gras

 

 

 

 

 


Jaume Comas Gras
Actor.
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).


Carme Hellín González

 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.

Tinc una cardiopatia congènita i sóc la presidenta de l’AACIC. Vull contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.


silueta home

Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

 

Equip tècnic i de gestió

La gestió i administració de la Fundació CorAvant es duu a terme a partir d’un conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC).

Coneix l’equip de l’AACIC

Per a més informació, consulta els Estatuts de la Fundació CorAvant