Organització

La Fundació CorAvant està composta per un Patronat i un equip tècnic i de gestió format per professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

El Patronat de la Fundació CorAvant

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze patrons i patrones d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

Organigrama Coravant_2017

President

Jose Vas Paniagua

 

 

 

 

 

Jose Vas Paniagua
Jubilat.
Fundador i president de la Fundació CorAvant des de la seva creació (juny 2008).
Pare d’un noi amb cardiopatia congènita.
“Crec que puc aportar la visió i l’experiència de la família amb fills i filles que han passat a ser adults amb cardiopatia congènita”.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació al president.

Contacta amb Jose Vas

Secretari

silueta home

 

 

 

 

 

Joaquim Jornet Porta
Advocat.
És secretari no patró.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contacta amb Joaquim Jornet

Vocals

silueta home

 

 

 

 

 

Fèlix Castillo López
Psicòleg.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).
“Fa molts anys que estic vinculat al món de les cardiopaties congènites en la vessant psicosocial”.


Neus Clofent Vilaplana

 

 

 

 

 

 

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.
“M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties”.


silueta home

 

 

 

 

 

Jaume Comas Gras
Actor.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).


Carme Hellín González

 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.
Té una cardiopatia congènita i és la presidenta de l’AACIC pel que vol contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.


silueta home

Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

 

Equip tècnic i de gestió

La gestió i administració de la Fundació CorAvant es duu a terme a partir d’un conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC).

Coneix l’equip de l’AACIC

Per a més informació, consulta els Estatuts de la Fundació CorAvant