Quines són les repercussions generals de les cardiopaties congènites?

Moltes de les persones que tenen una cardiopatia congènita poden presentar algunes repercussions similars, però és necessari conèixer cada cas en particular.

Molts dels infants, joves i adults que tenen una cardiopatia congènita poden presentar alguns trets característics i algunes repercussions al llarg de la seva vida. És necessari, però, conèixer bé cada cas així com la seva evolució, els tractaments medicoquirúrgics que ha sofert, les medicacions que pren, el pronòstic de la pròpia patologia i els factors externs i psicosocials, entre d’altres.

Podem parlar de repercussions en diferents àrees del desenvolupament:
– Àrea de desenvolupament físic
– Àrea de desenvolupament motriu i psicomotriu
– Àrea de desenvolupament del llenguatge i aprenentatges
– Àrea de desenvolupament psicològic

Des dels nostres serveis d’atenció directa hem elaborat unes fitxes informatives on recollim les repercussions més freqüents i com detectar-les, repercussions com ara una talla i pes inferior, problemes osteomusculars, dificultats en l’alimentació, problemes en el comportament i/ o en l’ escola…