Organització

La Fundació CorAvant està composta per un Patronat i un equip tècnic propi de l’entitat que compta també amb la col·laboració de l’equip professional de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC).

La Fundació CorAvant

2024 febrer_Organigrama CorAvant

Patronat de CorAvant

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Està constituït per un mínim de cinc membres i un màxim d’onze. Es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any.

Presidenta

Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
Patrona.
Presidenta de la Fundació CorAvant des del gener de 2018.

Soc afectada de cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de la fundació.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació a la presidenta.

Secretari

Borja Pardo

Borja Pardo Ibañez
Advocat.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2018 i des del 13 de juny de 2019 n’és el secretari.

La meva motivació és col·laborar de forma directa amb la Fundació i ajudar a portar a terme els seus objectius fundacionals.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Vocals

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.

M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties.

Jaume Comas Gras
Actor.
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

Carme Hellín González
Pensionista.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.

Tinc una cardiopatia congènita i soc la presidenta de l’AACIC. Vull contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.

Carles Prats Padrós
Periodista.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2021. 

Entro a formar part del patronat de la Fundació amb la il·lusió de poder ajudar l’entitat i les famílies i els infants amb cardiopaties congènites. Confio poder aportar els meus coneixements com a periodista i l’experiència personal per la meva cardiopatia congènita.

Ramon Presas Berenguer
Empleat de la banca.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2021. 

La meva entrada a la Fundació es basa principalment en la meva convicció que la tasca que desenvolupa comporta una gran ajuda cap a les famílies que tenen l’afectació d’una cardiopatia en algun dels seus membres.

Equip tècnic i de gestió

Gerència

Rosa Armengol
Treballadora social
617 325 681 | coravant@fundaciocoravant.org

Administració

Masiel Hernández
Ciències Polítiques i de l’Administració
93 458 66 53 | coravant@fundaciocoravant.org

Equip tècnic

Mireia Salvador
Doctora en psicologia i psicòloga sanitària
682 740 177 | msalvador@fundaciocoravant.org

Susana Santos
Treballadora social, tècnica en orientació laboral
609 95 55 41 | ssantos@fundaciocoravant.org

Comunicació

Maria Valldeneu
Periodista, especialitzada en comunicació digital
93 458 66 53 | mvalldeneu@fundaciocoravant.org

Col·laboració amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

La Fundació CorAvant i l’AACIC tenen un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar i executar alguns serveis i projectes conjunts. És per això que en l’equip tècnic i de gestió de la Fundació CorAvant s’hi suma també l’equip de professionals de l’AACIC.

Coneix l’equip de l’AACIC